زبان های ترکی عراقی

 
 

به انتشار رسیدن ترجمه قرآن به زبان های ترکی عراقی،بلتی و پشتو

قران، آخرین کتاب آسمانی، هم اکنون در سایر زبان های دنیا به چاپ رسیده است. بازنویسی مثنویبازنویسی اشعار مثنوی معنوی مولوی در شش جلد مثنوی مولویداستان های مثنوی به زبان ساده