دشمنان امیرالمومنین

 
 

حوضی که دشمنان امیر المونین علی (ع) در آن غرق می شوند!

امیر المونین امام علی (ع) در خطبه ای راجع بع غرق کردن شیاطین در گردابه ای نکات مهمی می فرمایند. بازنویسی مثنویبازنویسی اشعار مثنوی معنوی مولوی در شش جلد مثنوی مولویداستان های مثنوی به زبان ساده