انفاق

 
 

نتیجه روی گردندن از بستگان تنگدست و فقیر

در این مقاله نتیجه قطع سله رحم با خویشاوندان تنگدست را از دیدگاه نهج البلاغه بررسی می کنیم. بازنویسی مثنویبازنویسی اشعار مثنوی معنوی مولوی در شش جلد مثنوی مولویداستان های مثنوی به زبان ساده