تیر, ۱۳۹۶

 

سرمایه ای ارزشمند، بزرگ و رایگان!

یکی از آیاتی که در قرآن کریم بسیار مورد تحلیل گران قرار گرفته شده است، حروف مقطعه است. بازنویسی مثنویبازنویسی اشعار مثنوی معنوی مولوی در شش جلد مثنوی مولویداستان های مثنوی به زبان ساده