رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است: هر كس سه جمعه پیاپى، بدون عذر و بیمارى، عمداً دربیشتر بخوانید

نماز جمعه

بیشتر بخوانید

شمر به تیراندازان دستور داد تا بدن امام را هدف قرار دهند. سپس با فرمان وی، همه به سوی امام(ع)بیشتر بخوانید

تغییرات شمر در گذر زمان

بیشتر بخوانید


بازنویسی مثنوی
بازنویسی اشعار مثنوی معنوی مولوی در شش جلد
مثنوی مولوی
داستان های مثنوی به زبان ساده